USB חיבור


USB הינה טכנולוגיה אשר יצאה לשוק בשנת 1996 וניתן היה לראות זאת כבר במחשבי פנטיום 133 בהם הותקנו חיבורי USB.
רוב מערכות ההפעלה אכן תומכות בטכנולוגיה זו, מלבד מערכת ההפעלה חלונות95 אשר לא תמכה ב-USB, וזו בעצם אחת הסיבות שגרמו להתפתחות איטית של התקן זה.
כאשר מיקרוסופט השיקה את חלונות 98, אחד השינויים הבולטים התבטא בתמיכת התקני USB

בטכנולוגיה USB נעשה שימוש בשלושה גידים להעברת מידע, וגיד נוסף המספק את המתח.
ע"י שרשור אחד לשני ניתן לחבר עד 127 התקנים שונים ליציאת USB, לעומת התקניים טוריים או מקביליים בהם ניתן לחבר מספר הרבה יותר קטן.
התקני USB מזוהים על-ידי המערכת מיד, ואין צורך באתחול מחדש.
במערכות הפעלה מתקדמות לעיתים אין כל צורך בדרייברים.
סוגי חיבורי USB

התקשורת בחיבור USB הנה תקשורת דיגיטלית המגיעה לקצב של 12Mbps לעומת 0.115Mbps בתקשורת טורית רגילה, ובחישוב פשוט- כמעט פי 100 יותר מהיר.
היתרון מתבטא בכך שהמחשב פונה אל ההתקן באופן ישיר.
לעתיד לבוא, ההנחה הרווחת בקרב היצרנים, הנה היעלמותם של ההתקנים הטוריים והמקבילים, דבר הניכר כבר היום- ניתן להשיג כמעט כל התקן עם חיבור USB: סורק,מצלמות, מדפסות,עכברים ועוד.
עד כה, המודמים שהכרנו חוברו בעזרת כרטיס רשת, ואילו התקשורת הועברה על גבי ETHERNET.
על מנת להעביר תקשורת PPP על גבי ETHERNET, השתמשנו בפרוטוקול PPTP.
שימוש בפרוטוקול זה הצריך התקנים נוספים במערכת ההפעלה כדוגמת:TUNNEL BILDER VPN וכו'.
מודם בחיבור USB מקבל את התקשורת ישירות מהתקן החיוג-Dial-Up Adapter , ויוצר קשר PPP שמועבר על גבי פרוטוקול ATM.
הפרוטוקול נקרא בשם :PPPoA - ATM OVER PROTOCOL POINT TO POINT
© כל הזכויות שמורות לאתר אינטרנט בכבלים