הדפס מסמך

הנטקה תיתיבה תשרב םיעוציבה רופישל םיפיט

 
.M.Sc סייו יבא :תאמ

המדקה
ונמגדה דציכ יאדווב ובקע ,םימדוקה תונויליגב הרדסה ירחא םיבקועש םיארוקה
לש םיביכרמה לכל IP ירפסמ רתאל ,תשרה יביכרמ תא תוהזל ןתינ ךיא
,(טנרטניאה קפסו ,גתמו בתנ ומכ תשר ירצומ ,םימדומ ,תונחת) תשרה
תוחיטבב םימגפ רתאלו תשרה יעוציב תא ךירעהל ידכ םייסיסבה םילכה םהמ
וז הבתכב .תשרב ןוחטיבהו תוחיטבה תויעבב לפטלו רתאל ןתינ דציכו ,תשרה
,הז ןויליגב םיפיטה תא דחיימה .היבשחמו תשרה יעוציב רופיש לע גלזמה הצקב ןודנ
,תועטב םירובס םיבר .הקדמ תוחפב ,ןמוימ יתלבה שמתשמה י"ע עוציבל ןתינ פיט לכש
Registry-ב םילפטמה םילכ י"ע תושעיהל הלוכי טנרטניאב השילגל םיעוציב רופישש
.הזה אשונב ובתכנ םירמאמ ףוס ןיא .TCP/IP לש םירטמרפה רופישו רשקתמה בשחמה לש
.טנרטניאל רשקתמה דדובה בשחמל קר םיעגונ םה לבא ,םינוכנ םלוכ
,היביכרמו תשרה תונוכת ,טנרטניאל תינמז וב רבחתמה דחא בשחממ רתוי שיש עגרב
,ךכ םא .טנרטניאב השילגב ,וזה תשרה יבשחממ דחא לכ יעוציבל םייזכרמה םירטמרפה םה
.רופישל תויורשפא לש הבחר תיזחב היבשחממ דחא לכו ,תשרה יעוציב רופישב לפטל שי
 
:הנטקה תיתיבה תשרה יעוציבל םיפיט
.דחא רמאמב ולוכ תא ףיקהל לכונ אלו ,בכרומ יד אוה תשרה יעוציב תייעבב לופיטה
תיתיבה תשרה יעוציב תצאהב לופיטה .ונייד ,ןאכ םיצלמומה םיפיטה תא עצבנ םא לבא
:(בלש ירחא בלש ,תואיצמב וא) תינמז וב םלוכב לפטל שיש ,םיביכרמ המכל קלחתמ הנטקה
.תשרה יביכרמ לש תיזיפה המרב םירופיש י"ע םיעוציב תצאה
.תשרה יבשחממ דחא לכ לש םיעוציבהו תולוכיה רופיש
.תשרה יבשחמב םיצרה םירביירדהו תונכותה יביכרמב תולוכי רופיש
.טנרטניאל השיגה יביכרמב םירופיש
 
תיזיפה המרב םירופיש
,דרפנב ביכרמ לכל סחייתהל ןתינ ,תיזיפה תשרה יביכרמ רופישב
.םימדקתמ םיעוציב רובע רתויב בוטה ביכרה ןקתוה םאה ןוחבלו
, Category 5- רתויב בוטה גוסהמ םה תשרה ילבכ םאה ןוחבל יוצרו רתומ
,לגורקימ ,ררקמ ,ןגזמ ומכ) םיקזח למשח תורוקמ דיל םירבוע אל םילבכה םאה
,םיעוציב תניחבמ רתויב בוטה אוה בחר ספל םדומה םאה קודבנ םג ןאכ .(ב"ויכו טנסרואולפ
, Ethernet 10/100-ב ךמותה גוסמ (Router) בתנ וא (Switch) גתמ ונקתה םאה
.טנרטניאל תשרה יביכרמ רושיקל (Hub) תזכרב ונשמתשה אלו
,טנרטניאל תשרה לש יזיפה רושיקה ילככ (Router) בתנב שומיש לע ונצלמה ונא
.רלוד 200-ל תחתמ ודרי בחר ספל םיבתנה יריחמש דחוימב
(תונקל וא) טנרטניאה קפסמ תחקל ונצלמה ,תומדוק תובתכב רכזיהל ןיינועמש ימל
שי םאה חול לעש יאנתב תאז לבא ,ויעוציבב ףידע אוה ,בחר ספל PCI גוסמ םדומ
,הז יאנת לע הנוע וניאש ימל .ץרהגמ 100 תוחפל חולה יצירח תוריהמו ,םייונפ PCI יצירח
,תחא USB תאיצימ רתויב ךמותה חול ול שיש יאנתב תאז םגו ,USB םדומ חקייש
USB תאיצי התואל תשגינה תרחא הנכות לכ ןיאו ,האיצי התוא לע רחא USB רישכמ לכ ןיאו
השעמלש ,תישילש תופידעב .(ב"ויכו המלצמ וא ,תספדמ וא ,קרוס לש םירביירד ומכ)
.קזח תשר סיטרכ יוצר ,תשר סיטרכל רבוחמ םדומ לע ונצלמה ,םיארוקה בורל המיאתמ
,לוז שממ וריחמש) ליגר יביספ תשר סיטרכ תחקל אל םיצילממ ונא הז ןיינעב
.החטבא םע 10/100 ,יביטקא תשר סיטרכ תחקל אלא ,(רלוד הרשעמ תוחפ
.Firewall ומכ תומדקתמ החטבא תולוכי וב שיו ,סיטרכה לע יאמצע דבעמ שי יביטקא סיטרכב
,םיצלמומו םיבוט דואמ ,הלאכ תשר יסיטרכ םיגיצמ 3Com-ו לטניא
:3Com 10/100 Secure Network Interface Card סיטרכה לשמל
,םימדקתמ םיעוציב םע תשר סיטרכ םילבקמ ,רלוד 50 דע 40 דוע לש תפסותב
CPU- דבעמה לע סמועהמ הברה דירומהו ,תשרה יעוציב תא דואמ רפשל לוכיה
.הזה סיטרכה יוצמ וב בשחמב
.תשרה יבשחממ דחא לכל ןורכיז תפסוה אוה ףסונ יזיפ רופיש
םיבשחמה יעוציב לע עיפשמה רתויב יתועמשמה ביכרמה אוה ןורכיזה
.(תשרה לש םירחאה םייזיפה םיביכרמה תא ונרפישש ירחא) תשרב
,הלעפהה תכרעמ תא םילעמ :טושפ ?בשחמב ךירצ ןורכיז המכ תעדל ןתינ ךיא
,Delete + Alt + Control םיצחולו ,עקרב הצרש תפסונ הנכות לכ אלל
:אבה ךסמה תא םילבקמו "םיעוציב"ל םישגינ ,"תונולח לש תומישמה להנמ" תא םילבקמ

.הטמל ןימי דצבש Commit Charge (K) :אוה הז ךסמב רתויב בושחה ףיעסה
ןורכיזה תלבגמ המ ,בשחמב עגר ותואב לעפומה ןורכיזה ךס המ וב םיאור
,(חישקה קסידה לע ילאוטריו ןורכיז סולפ יזיפ ןורכיז תללוכה) תמייקה
"איש" .הלעפהה ךלהמב השמתשהו ול הקוקז תכרעמהש ןורכיזה איש המו
ןורכיז תוחפ בשחמב שיש ימל .בשחמב ןקתויש ץלמומה יזיפה ןורכיזה אוה הז
.ונממ רתוי 25%-ב תוחפלו ,אישל לעמ דע ןורכיזה תא לידגהל ץלמומ ,הזה אישהמ יזיפ
,"(K) יזיפ ןורכיז" ףיעסב תאז הארי ,ולש בשחמב םייק יזיפ ןורכיז המכ עדוי אלש ימל
.הז ךסמב לאמש דצבש
, 1024-ב K-ה תא םיקלחמ (ןורכיז הגמ) M-ל K םגרתל ידכ :תרוכזת
.תוגמ לש םיכרעב םירכומ תונורכיזו תויה
.יזיפ ןורכיז הגמ 256 תוחפל תשרוד XP הלעפהה תכרעמ :ןטק פיט
.םכמצעב וארתו ילכה תא וליעפה ?םינימאמ אל
 
תשרה יבשחמב תוצרה תונכותה תמרב םירופיש
.בשחמה לוחתא םע תולועה תונכותה לש היצזימיטפוא י"ע םירופיש גישהל ןתינ
,עקרב םיצר הנכות יביכרמו תונכות ,םירביירד המכ ןימאהל השק
ונלש ינורטקלאה ראודה תנכות תא וא ןפדפדה תא ונלעפהש ינפל דוע
.תרחא המישמ לכל וא ,טנרטניאל ונשגינו
.םירתוימ הנכות יביכרמ תדרוה .א
,תשרב םיבשחמהמ TCP/IP וניאש לוקוטורפ לכ תדרוה ונייצ תומדוקה תובתכה תחאב
,המידק דחא דעצ םידעוצ ןאכ םיפיטה .תרכינ הרוצב התוחיטבו תשרה יעוציב תא תרפשמ
.עקרב םיצרה םירביירדהו תיטמוטוא תונעטנה תונכותה ללכב םילפטמו
.בשחמהמ םירתוימו תיטמוטוא םילעפומה הנכות יביכרמ תדרוהל תוירקיע םיכרד יתש שי
,הלעפהה תכרעמב יוצמה טפוסורקיימ לש ילכב שומיש השוע הנושארה ךרדה
.לועפתל לק ינוציח ילכ אוה ינשהו
(הכימתו הרזע < לחתה) "הכימתהו הרזעה זכרמ" לא םישגינ :טפוסורקיימ לש ילכה .1
:"טרופמ תכרעמ עדימ גצה" < "םדקתמ תכרעמ עדימ" לא םישגינו

:"תכרעמ תרוצת תעיבקל תוריש ילכ" לא םישגינ םשמ

תיטמוטוא תונעטנה תוינכותה ןהמ ,הז ילכ לש Tabs-המ דחא לכב תוארל ןתינ
,םכתעדל תרתוימ תינכות לכ .("לוחתא טירפ" תחת) התיילע םע הלעפהה תכרעמב
,בשחמה תא בוש לחתאל שי םויסבש ןבומכ .הנממ ןמסה תא ריסהל ןתינ
Microsoft RegClean תנכותב גישהל ןתינ ףסונ ןטק רופיש .וספתי םייונישהש ידכ
םירתוימ וא םילופכ םיביכר "הקנמ"ה (טפוסורקיימ רתאמ הדרוהל תנתינה)
.הרקמ לכב תצלמומו שומישל החוטב הנכות ,תונולח לש Registry-ב
וא ןנוויכ לכ תשרוד הניאש ךכ ,התלעפה םע תיטמוטוא הצרו תלעפומ איה
. Registry-ה םע תוקסעתהב םינוכיס
Daedalus Software תרבחמ Smart Start לש ילכה .2
:אבה ךסמה תא םילבקמ הנכותה תלעפהב .StartPro 2.0 תסרג תא דירוהל ץלמומ

,תרתוימ תיארנש הנכות לכ ריסהלו ,תונושה תויצפואה ןיב ףדפדל ןתינ
.הנכות התואב תעגל אל ףידע ,קפס שי םא .Current User תחת םגו All Users תחת םג
םיביכרה יגוס לכב ףודפד עצבלו ,לוכה וב תוארל דחא טבמב ןתינש ךכב ןורתי הז ילכל
םירטמרפהו םירביירדה םהמ אוצמל ןיינעמ דחוימב .ותיילע םע בשחמב םינעטנה
Registry-ה יביכרמ ךרד עיגהל ןתינ םהילא ,עקרב םילעפומה
םרגיהל םילוכי םיקזנ וליא ןיבמ אלש ימל ,ולא םירטמרפב קחשל אל םירהזומ םיארוקה)
.( Registry-ה לש יוניש לכב ולש בשחמל
:Services תחת םילעפומה םירביירדה לע לכתסהל ץלמומ ןכ ומכ

,תכרעמב םילעפומה תשרהו בשחמה "יתוריש" לכ תא תוארל ןתינ Services-ב
לכ לש תועמשמה המ ןיבמ אלש ימל .הז ךסממ תוריש לכ ליעפהל וא קיספהל ןתינו
. Services-ב םייונישמ קחרתהל ףידע ,תוריש ביכר
.רופיש לח םא םיאורו ,בשחמל לוחתא םיעצבמ ,םייונישה לכ עוציב ירחא
ונחכונ םאו ,ילכבש "SmartBin" חפל תסנכנ הנקתה תרסה לכש ,הז ילכב ןורתיה
תא רזחשלו ילכה תא בוש ליעפהל ןתינ ,לוחתאה רחאל הרושכ לעופ אל והשמש
הקיחמ לכ םירזחשמש ומכ קוידב ,םדוקה המוקמל ,תוריש וא ביכר וא הנכות התוא
.תונולח הלעפהה תכרעמב "רוזחימה לס"ב ץבוק לש
.םירוזחשה וא םייונישה לכ ירחא לחתאל חוכשל אל
לוחתאה ךילהת יעוציב רופיש .ב
ןתינ לבא ,XP תונולח לש CD-ה לע קפוסמ אל המ םושמ ,ןאכ ץלמומה ילכה
.Bootvis יורקו ,טפוסורקיימ לש רתאהמ הדרוהל
.תשרב בשחמ לכב הזה ילכה תא םיניקתמו ,טפוסורקיימ לש רתאהמ ילכה תא םידירומ
,driver Display + Trace>Next Boot תלעפה י"ע ותוא םיליעפמ
:בשחמה יעוציב תדידמ לש תואצותה תא היילעה םויסב ןתונ אוהו ,לוחתא בוש םיעצבמ

טרופמ רבסה ץבוק וילא הוולתמו ,הז ילכב חותינל ןתינה עדימ לש עפש שי
.רפשל ןתינ דוע המו ועצובש םירופישה המ ,XP הלעפהה תכרעמ יביכרמ לכ לע
תעבונה רופישה תולוכי לכבו Bootvis לש םירבסהב קימעהל הצור אלש ימל
עצבי הזה ילכהש ,הריהמו הטושפ היצפוא תמייק ,םיפרגה עפשו חותינהמ
.ותנבה בטימ יפ לע ,בשחמל תיטמוטוא היצזימיטפוא
.בשחמה תא םילחתאמו ,Trace>Optimize System טירפתל םישגינ
.וזה תיטמוטואה ךרדב היצזימיטפואה תלעפהב םירכינ יד ללכ ךרדב םירופישה .לוכה הז
בשחמה חול יעוציב רופיש .ג
םימייקה תוחולה בור) לטניא ימאות תוחולב .4 םויטנפל דחוימב םיאתמ הזה פיטה
,בשחמה יביכרו חולה יעוציב תא רפשל ןתינ ,לטניא דבעמ םע (הלאכ םה קושב
דחוימ ילכב שומיש י"ע ,םינושה םיננוכלו םיקסידל השיגה תא דחוימב
.(םניחב ודירוהל ןתינ) Intel Application Accelerator :יורקהו לטניא החתפש
םיביכרמה לכ תא תוהזל ןתינ ,תעצבמ איהש לוחתאה רחאלו ,הנכותה תלעפהב
.ויביכרמו חולה לע אלמ חוד קיפהל רשפאו ,בשחמה חול לש
תא תעצבמ איהו ,לעופ בשחמה דוע לכ ,עקרב ץורל הנכותל םינתונ טושפ
:יטמוטוא ןפואבו ,עקרב בשחמה חול לומ תונכותה יעוציב לש היצזימיטפואה

תונכדועמ הנכות תואסרגו םירביירד לע הרימש .ד
יד םינכדעמ ןתוא ,טפוסורקיימ תונכותל ץוחמ) תונכות ינוכדע ירחא ץורמה
.שיתמ יד אוה (טנרטניאה תשר לע ,הלעפהה תכרעמ ךותמ תולקב
.תשרב םיבשחמה יעוציבב םוגפל םייושע םינכדועמ אל תונכותו םירביירד
.וז הלטמ עוציבל םילכ המכ שי
.TechTracker תנכות איה םיביבחה דחא
.TechtTracker Desktop איה יתיבה בשחמל הסרגה
לכ תא תקדובו טנרטניאל תיטמוטוא תשגינ איה ,הנכותה הלעפה לכב
:בשחמב תומייקו תולעפומש תונכותל (שי םא) םינוכדעה

.רורבו טושפ אוה לבא ,םכחתותמ אל הזה ילכה
סנכיהל ץלמומו ,תונכותו םירביירד ינוכדעל ידיחי רוקמכ וילע ךמתסהל ןיא
,םינוכדע שי םא קודבלו בשחמב תויוצמה תונושה תונכותה ינרצי ירתאל
.ספספ המ םושמ הזה ילכה ילואש
 
טנרטניאל השיגה רופיש
.NetTurbo 2002 :ריהמ דחא ילכ לע ץילמא ןאכ .הזה םוחתב םילכ לש עפש שי
.ילכה תא םיניקתמו ,רתאהמ וזה הסרגה תא םידירומ
.םהשלכ םירטמרפ ןוויכב ולצא קסעתהל ךרוצ ןיאש ,הז ילכב ילע ביבחה רבדה
.עקרבו תיטמוטוא ילכה י"ע השענ לכה
:(טנרטניאל רבוחמה תשרב ישארה בשחמה) בשחמה לש רושיקה גוס המ םינמסמ קר

,וז היצפוא ןמסל שי ,תשר אלל ספה בחר םדומל תורישי רבוחמ בשחמה םא
,"תשרב ףותיש"ה תנכות תלעפומ וא ,גתמ וא בתנ ךרד רבוחמ בשחמה םא
."הנטק תיתיב תשר" לש רוביחה תייצפוא תא רוחבל שי
םילחתאמו Apply לע םיצחול ,טנרטניאל רוביחה תטיש לש הריחבה רחאל
.לוכה הז .בשחמה תא
,תשרה יבשחמ לכל תרכינ םיעוציב תפסות תתל רומא םיפיטה ןווגמ לש בוליש
.תשרה יביכרמ לכב םירופישה תא םיליעפמש יאנתבו
 
.דיחי בשחמב לופיטל המוד וניא תשרב םיעוציב רופיש :םוכיסל
.ךרדה תליחת קר וזו ,תשרה יעוציב םע דדומתהל םילכו םיפיט המכ ןאכ ונתנ
:םילארשיה םירתאב אוצמל ןתינ בחר ספל םיפסונ םיפיט םע ףסונ רמוח
. www.cables.org.il
 
 
.םוחתב הצרמו ץעוי ,תרושקתו טנרטניא תויגולונכטל החמומ אוה (.M.Sc) סייו יבא
.[email protected] :תבותכב תולאש ול גיצהלו ביגהל ןתינ
 
םילבכב טנרטניא רתאל תורומש תויוכזה לכ ©