הדפס מסמך

WinRoute תנכות תרזעב טנרטניא ףותיש


WINROUTE תנכות תרזעב םיבשחמ ינש ןיב ףותיש ראתמ הז ךירדמ
Windows 95/98/ME/XP/2000 הלעפה תוכרעמל דעוימ הז ךירדמ

:תויסיסב תושירד

:תזכר אלל םיבשחמ ינש ןיב תשר
10/100 תשר יסיטרכ 3
RJ45 בלצומ לבכ 1
תשרל םיבשחמ רתוי דיתעב רבחל ידכ תזכרב שמתשהל ןתינ :הרעה
.ליגר תשר לבכב שמתשהל ןתינ הזה הרקמב-

"תרש" אמגודה ךרוצל ארקי ישארה בשחמה
XP איה הלעפהה תכרעמ
תשר יסיטרכ ינש ןיקתנ הזה בשחמב
תורדגה תונשל ךרוצ ןיא הזה סיטרכב ,םילבכה םדומל רבחתי דחא סיטרכ
:רידגנו tcp/ip ה ךותל זאו ולש םינייפאמל סנכינ ינשה סיטרכב
tcp/ip - 192.168.1.1
SUBNET 255.255.255.0
.תוקיר ריאשהל שי תודשה ראש

WINROUTE ונלש בותינה תנכות תא ןיקתנ וישכע
.ףסכ הלוע איהו shareware גוסמ איה הנכותהש בל םיש

."חוקל" ארקי אוהש ינשה בשחמל רובענ תעכ "תרש"ה םע ונמיס םייתנבל והז
98 תונולח תנקתומ תנקתומ חוקלה בשחמב
.תשר סיטרכ ןיקתהל שי הזה בשחמב
:רידגהלו tcp/ip ה לש םינייפאמל סנכהל זאו<-תשר<-הרקבה חול<-ילש בשחמל סנכהל שי הנקתהה ירחא
tcp/ip - 192.168.1.2
SUBNET 255.255.255.0
Dns 192.168.1.1
Gateway 192.168.1.1
.םייונישה תא ונעציב םהבש תשר יסיטרכה ינש ןיב בלצומה לבכה תא רבחל שי ,בותינה תנכות תא ליעפהל הז עצבל ונל ראשנש ןורחאה רבדה תעכ
."חוקל"ל רבוחמש תשרה סיטרכ תא רוחבלו SETTINGS תינושלל רובעל

:תורעה
.ההז הדובע תצובקו הנוש םש שי בשחמ לכלש אדוול שי
םיצבק ףתשל ידכ תוספדמו םיצבק ףותיש ןיקתהל יוצר
ישילש דצ הנכותב ךרוצ ןיא XP הלעפהה תכרעמב

:תוצופנ תויעב
?תדבוע אל תשרה
םיבשחמב FIREWALL תנכות תנקתומ אל יכ אדוול שי