joohong - superlink2800





Pwr-מהווה חיווי לגבי מתח למודם ודולקת באופן קבוע
LAN-מהבהבת לגבי קישור בין המודם לכרטיס הרשת
Send-נורית חיווי על מציאת תדר חזור
LINE-דולקת באופן קבוע ומהווה חיווי לגבי סינכרון המודם מול
תשתית הכבלים
DATA- מהבהבת ומהווה חיווי על תעבורת מידע בין המודם למחשב
MAIL-לא דולקת ולא מהבהבת-לא בשימוש