RCA - Thomson


Power-נורית חיווי על ספק כח
PC LINK-מחווה על חיבור פיזי של כבל בין המחשב והמודם
CABLE-- נורית זו מחווה על חיבור לרשת הכבלים
ACTIVITY-נורית חיווי על העברת נתונים
MAIL-אינו פעיל לעת עתה
POWER-לחצן זה מדליק ומכבה את המודם במודם זה לחצן זה הוא גם ריסט, לחיצה קצרה עליו תגרום למודם להיכבות ולהידלק במהירות

  • את המודם ניתן לחבר גם דרך ממשק USB
  • אין ללחוץ על לחצן ההפעלה מעל 5 שניות ברציפות ,לחיצה כזאת תביא את המודם לבצע שיחזור להגדרות היצרן
  • מידע טכני נוסף באתר החברה