Motorola - SURFboard

Power-נורית חיווי על ספק כח
Receive-נורית חיווי על מציאת תדר הלוך
Send-נורית חיווי על מציאת תדר חזור
OnLine-נורית חיווי רישום במערכת, תהבהב עד גמר
תהליך הרישום
Activity-נורית חיווי על העברת נתונים
Standby- לחצן זה אינו מכבה את המודם, אלה רק מעביר אותו למצב של המתנה