הדפס מסמך

בהז טנרטניא - ינכט עדימ


in.zahav.net.il
POP3 סנכנ ראוד תרש
sout.zahav.net.il
SMTP אצוי ראוד תרש
news.inter.net.il
ןויד תוצובק תרש
proxy.inter.net.il:8080
יסקורפ תרש
192.116.202.222
ישאר DNS
213.8.172.83
ינשמ DNS
03-5763000
הכימתל ןופלט