הדפס מסמך

לרטניא - ינכט עדימ


mail.interal.co.il
POP3 סנכנ ראוד תרש
mail.interal.co.il
SMTP אצוי ראוד תרש
news.interal.co.il
ןויד תוצובק תרש
proxy.interal.co.il port 3128
יסקורפ תרש
217.22.113.251
ישאר DNS
217.22.112.7
ינשמ DNS
1-700-700-811
הכימתל ןופלט