הדפס מסמך

USB תרוצתב םילבכ םדומ תנקתה

12.04.03 ןורחא ןוכדיע

Windows 2000
וא םדומה םע ףרוצמה קסידב אוצמל ןתינ םימדומה לש םירביירדה תא :הרעה
.ונלש רתאהמ םתוא דירוהל
 
.בשחמהו םדומה תא ליעפהל ןכמ רחאלו USB- ה לבכ תא רבחל שי
:אבה לע ץחל ,שדח ןקתה ההזמו הלוע הלעפהה תכרעמ
 
:שדח ןקתה ההזמ תכרעמה
 
.רביירד שפחל שקבמ אוה ןקתהה תא ההיז הנקתהה ףשאש רחאל
:אבה לע ץחלנו הנושארה תורשפאב רחבנ
 
.שופיחה יביתנ תא שקבמ הנקתהה ףשא
:אבה לע ץחלנו םוקמה ןויצ תורשפאב רחבנ
 
:רושיא לע ץחלנו רביירדה םוקימ תא ןייצנ
 
:אבה לע ץחלנ .רביירדה תאיצמ לע עידומ הנקתהה ףשא
 
.םויס לע ץוחלל שי ,הנקתהה םויס לע עידומ ףשאה
 
 
 
םילבכב טנרטניא רתאל תורומש תויוכזה לכ ©