הדפס מסמך

תובושתו תולאש


?םילבכב טנרטניאל רובעל יל יאדכ המל ,יגולנא םדומ םע שלוג ינא םויכ
:תונורתי ןומה םילבכב טנרטניאל
.תוהובג תויוריהמב השילג •
.הממיב תועש 24 ,טנרטניאל עובק רוביח •
.תיבב ןופלטה וק תא תספות הניא השילגה •
.החונו הטושפ הנקתה •
.םילבכב טנרטניאה תוריהמ תשחמהל ןאכ ץחל
 
םילבכב טנרטניאל רוביח שוכרל לוכי ינא םאה
? הרבחה לש היזיוולטה ירודיש לע יונמ תויהל ילבמ םג
.ןכ טלחהב
 
?תינמז וב םהינשב שולגל לוכי ינא םאה ,םיבשחמ ינש יתושרב שי
ןאכ ץחל טרופמ רבסהל .םיבשחמה ינש םע םדומה תא ףתשל רשפא ,ןכ טלחהב
 
?םילבכב טנרטניאל רבחתהל לוכי ינא םאה ,(YES) ןיולל רבוחמ ינא
.םילבכה קפס לצא םיפסונ םיטרפל קודבל שי ,ןכ טלחהב
 
?יטרפ ןפואב םילבכ םדומ תונקל לוכי ינא םאה
.יטרפ ןפואב םדומה תא תונקל תורשפא ןיא הז בלשב ,אל
 
?םילבכ וא ADSL בוט רתוי המ
,רתוי הריהמ השילג ,ילאיצנטופ ןפואב ,רשפאמ םילבכב טנרטניאה
.םינכשה םע תיתשתב םיקלוח וייונמ ךא
.תשרל םירבוחמש םייונמה רפסמל רשק אלל ההז תוריהמה ,תאז תמועל ,ADSL-ב
ריוואהמ תוערפהל תוחפ השיגר םילבכב ריהמה טנרטניאה תיתשת ,תאז םע
,םיעורג ריווא גזמ יאנת וא וידר ירדת לש
.ADSL-ה תוריש תנקתהמ רתוי הטושפ םילבכב םדומ לש הקזחאהו הנקתהה
.ADSL-ה תוליבחמ רתוי לוז טעמ םילבכב טנרטניאה תוליבח ריחמו
יברמ קחרמב ררוגתהל םיביוחמ םניא םילבכב טנרטניאה ייונמ ,ןכ ומכ
.היזכרמהמ מ"ק העבראכ לש
 
?תשר סיטרכ אלל םילבכב טנרטניאל רבחתהל רשפא םאה
,ןכ טלחהב
.USB רוביח ךרד רבחתהל ןתינ תוקפסמ םילבכה תורבחש םימדומה בורב
 
(תינוציחה) ?ילש תיתימאה IP תבותכה המ עדוי ינא ךיא
ךלש תינוציחה תבותכה תא תוארל ידכ ןאכ ץחל
 
100 ל עיגמ אל ינא לעופב לבא 750 לש הדרוה תוריהמ יל וחיטבה
,(bit) טיבוליק תודיחיב ןה תומסרופמש יפכ תויוריהמה
,8 ב קלחל שי (byte) טייבוליק תודחיל ךופהל ידכ
.םיריכמ ונאש יפכ תוריהמה תא לבקנ זאו
 
?היזוולטה ךסמ ךרד טנרטניאב שולגל היהי רשפא םאה
.בשחמה תועצמאב קרו ךא שולגל היהי ןתינ ,תומייקה תויגולונכטב םויכ ,אל
.היזיוולטה תועצמאב שולגל היהי ןתינ דיתעבו ןכתי
 
? םילבכה םדומ ךרד סקפ חולשל ןתינ םאה
.גויח וק הז ןיאו תויה םילבכה םדומ ךרד סקפ חולשל ןתינ אל
(ךל שי םא) יגולנאה םדומה ךרד םיסקפ חולשל לכות תאז םא ךא
.םימיוסמ טנרטניא ירתאב םינתינה סקפ יתוריש ךרד וא
 
?USB וא תשר סיטרכ ?םילבכ םדומה תא רבחל יל יאדכ ךיא
:םיינכט םינותנב ליחתנ
12MB/s :USB 1.1 ב םינותנ תרבעה בצק
100MB/s :תשר סיטרכב םינותנ תרבעה בצק
400MB/s :USB 2 ב םינותנ תרבעה בצק
3MB/s איה תקפסמ םילבכה תורבחש רתויב ההובגה הליבחה האוושה ךרוצל
.שגרות אל םירוביחה יגוס ןיב תוריהמב לדבהש ךכ

בשחמה לש דבעמה יבאשמב שמתשמ USB רקב תאז תמועל
.שמתשמ וניאש תשר סיטרכ תמועל
.םירוביחה יגוס ינש ןיב םיעוציבב לדבה ושיגרי םינשי םיבשחמ

.תשר סיטרכ םע דובעל איה ןשי בשחמ שיש ימל ונלש הצלמה