הדפס מסמך

תונורתפו תולקת


 
USB ב דובעל ברסמ הלורוטומ םדומ
.םינכדועמ םירביירד אוצמל ןתינ הלורוטומ לש רתאב ,(תנבצעמו) העודי היעבה
,םינשיה תא ריסהל שי םישדחה םירביירדה לש הנקתהה ינפלש בל םיש
.םירביירדה םע דחיב תאצמנש הנטק הנכות תרזעב

.םינכדועמה םירביירדה תא דירוהל ידכ ןאכ ץחל 
 
.DHCP תאיגש לבקמ ינא Release/Renew ירחא
,ןרכנוסמ וניא םדומהש חינהל ריבס
.םדומה תא שדחמ קילדהלו תובכל הסנ
.תינכטה הכימתל הנפ תרזוח היעבה םא
 
ICS תרזעב 98 תונולח הלעפה תכרעמ םע תיתיב תשר יתינב
.תיטיא ילש השילגה זאמו
.היעבה תא רותפל ךיא רבסה ונשי טפוסורקימ לש רתאב ,98 ב העודי היעב וז
היעבה תא רדסל רומאש 'צאפ רתאהמ דירוהל ןתינ 
 
...םירתא תוארל חילצמ אל ינא ילצא תלעופ הזאקש ןמז לכ
טירפתל סנכהל שי הזאקב ,העדוי העפות
Tools ---> Options ---> Traffic
45 connections מ רתוי אל רידגהל Limts בו
150 דע דירוהל max connections ה תא Options ה ךסמב edonky ב
.הזמ ךומנ ףידעו
 
.XP תונולחב םיט'צל סנכהל חילצמ אל
(JAVA) הווא'ג תפשב םייונב טנרטניאב םיט'צה בור
(Service Pack 1 ב אצמנ םלוא) ,הווא'ג אלל העיגמ XP תונולח
לארשי טפוסורקימ רתאב אוצמל ןתינ ףסונ עדימ
.Java Virtual Machine תא דירוהל ידכ ןאכ ץחל 
ךבשחמב JAVA תוניקת תקידבל ןאכ ץחל
 
(תולטובמ תויורשפאה) XP תונולחב ןגייח רוציל ןתינ אל
System Restore - תכרעמה רוזחיש לש שומישמ האצותכ תמרגנ העפותה
SP1 תנקתה רחאל וא
:ןורתפ
הלעפה/ לחתה לע ץחל. 1
.רושיא לע ץחלו - Regedit - םושר הדוקפה תרושב .2
: Registry -ב אבה םוקמל טוונ .3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP
לע הציחל ידי לע EAP-ל תחתמ םיאצמנה 26-ו 25 תוחתפמה תת תא קחמ .4
.רבכעה לש ינמיה ןצחלה
.בשחמה תא שדחמ לעפהו Registry Editor -ה תא רוגס .5