הדפס מסמך

םיחנומ ןולימ

 
,המצועו תורידת לעב יטנגמורטקלא לג והז RF- רדת
ההובג רתוי ולש תוחיינה ךכ הובג רתוי רדתהש לככ

י"ע םיכורא םיקחרמל RF תותוא תרבעהל תשמשמ -הקיטפוא
יטפוא ביס ג"ע םירודישו רואל RF תותוא תרמה

(RF תותואל רוא תותוא רימהל ודיקפת) ךולה ץורעב בא יתב 2000 ןיזמ -יטפוא טלקמ
דקומהמ םירדושמ רואה תותוא

יטפואה טלקמה ןיבל יונמה תיב ןיב אצמנ .RF תותוא ריבגהל ודיקפת -תשר רבגמ
.רוזח ץורעל רבגמו ךולה ץורעל רבגמ שי תשר רבגמ לכב .(לבכה ידספה לע הצפמ)

.םירבגמה ןיב RF ירדת תרבעהל שמשמ -סקאוק לבכ
.לבכה ךרואבו רטוקב יולת לבכה תוחינ

(Download) .םייונמה יתב ןוויכ לא דקומהמ RF תותוא םירדשמ וב ביתנה והז -ךולה ץורע
(Upload) .דקומה ןוויכ לא םייונמה יתבמ RF תותוא םירדשמ וב ביתנה והז -רוזח ץורע

HZ ב דדמנ RF תרושקתב -ספ בחור

CMTS - Cable Modem Termination System
.םילבכה ריממל טנרטניאה ןיב רשקמה השיג דויצ וניה CMTS ה
.RF יאשונל IP תרושקת םאתמ
.DOCSIS טרדנטס לע ססובמ

.םיירוזאה הצפהה יזכרמב ןקתומ CMTS- ה םוקימ
,SDH ה תשרמ םינזומה םיגתמו בתנ דחאה ודצמ
.(HFC) ימוקמה הצפהה תשר ינשה ודצמ

.ךולה ץורעב בא יתב 8000 ב ךמות*
.רוזח ץורעב בא יתב 2000 ב ךמות*
.TDMA תטישב דבוע*
.ינש דצמ םינותנ קשממו דחא דצמ RF קשממ לעב*

SDH- ה תשר
.ישארה דקומה רבעל דקומ לכב CMTS המ טנרטניאה יתוריש תרבעהל תשמשמ
.טנרטניאה קפסל ישארה דקומהמ טנרטניא יתוריש תרבעהל תשמשמ SDH ה תשר

DOCSIS
.םדומה ןיבל CMTS ה ןיב תרושקתל שמשמה DOCSIS-לוקוטורפ
תא שפחמ םדומה ךולה ץורעב CMTS ל םדומה ןיב תורשקתהה ךילהתב
תורשקתה ךילהתב ליחתמ םדומה ותוא אצומ אוה רשאכ ,CMTS ה לש רודישה רדת
אוהש דע ולש המצועה תאלעהו דקומה ןוויכל רוזח ץורעב רדת רודיש י"ע רוזח ץורעב
דקומל הניקת הרוצב עיגי
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
יזכרמ ןפואב תשרה תא להנל תשר ילהנמל רשפאמש לוקוטורפ וניה
.יטמוטוא ןפואב תכרעמל IP תובותכ תוצקהלו
.תידוחיי IP תבותכ תויהל תבייח הנחת לכל ,TCP/IP ב םידבוע רשאכ
.DHCP תויצקנופ תוליכמש תונחתל יטמוטוא ןפואב IP-ה תבותכ תא הצקמ DHCP-ה תרש
.ינדי ןפואב IP-ה תבותכ תא ןיזהל ךרוצ ןיא DHCP ב שומיש השענ רשאכ

DNS (Domain Name Server)
.IP תובותכל םימגרותמו םירתואמ טנרטניאה תשרב םוחת תומש ובש ןפואה אוה DNS
.IP תובותכ רובע רוכזל לקש ישומיש יוניכ וניה םוחת םש
www.cables.org.il :אמגודל

IP תבותכ
טירפ לש לבקמ וא חלוש לכ ההזמ רשא תויראניב תורפס 32 ןב רפסמ והז
.טנרטניאה יבחרב הנמב חלשנ רשא עדימ

(Internet Service Provider) ISP
.טנרטניאה תשרל רבחתהל םישמתשמל תרשפאמ רשא הרבח ,טנרטניא קפס

MAC תבותכ
.תשר םאתמ רובע ידוחיי הרמוח רפסמכ עבקנ רשא תויראניב תורפס 64 ןב רפסמ