הדפס מסמך

?דבוע הז ךיא ,םילבכב טנרטניא


CMTS - Cable Modem Termination System

תוטיש רימהל ידכ םיעצמא םישורד ,תבכרומ תרושקת תשר לכב ומכ
.םינוש תשר ידויצ ןיב תרושקת
.ךפההו יטפוא ל RF מ תמגרותמ HFC תשר :אמגודל
.ןאכ הרצקב ריבסנ ותלועפ תאש ,CMTS ה לע ססבתמ םילבכב טנרטניא ונניינעלו

תיתשתה קפס דויצ לש הצק תדוקנ שמשמ CMTS ה
ADSL תויתשת שמשמש DSLAM ל ותלועפב המוד אוה
יפלכ התוא בתנל עדויו םישמתשמ לש הצובקמ תסנכנ הרובעת לבקמ CMTS ה
לבקל תשרה סיטרכו םדומה לכוי ןכמ רחאל ןכש ,רחא רטואר לכ וא טנרטניאה קפס
.טנרטניאל עיגהל ידכ ,כ"דב DHCP תרשמ תימינפ וא תינוציח IP תבותכ
,ןקתב הדובע לש תומכסומהמ קלחכ ללכנ םילבכ תשר לע DHCP לש אשונה
,(Data Over Cable Service Interface) DOCSIS ןקת
םילבכב טנרטניאל תויתשת תכרעמ תוניקתל סיסבה תא הווהמ םצעב אוהש
...וכו (עובק dB) הניקת המצועב CMTS ה ןוויכל RF תסינכ :ןקתל תואמגוד

:תולועפ רפסמ עצבל עדוי CMTS ה
Ethernet ל RF רימהל .1
Routing עצבל .2
(HFC Network) חטשהמ וילא עיגמש םכוסמה לנגיסה תא קלחל .3

6 MHZ לש ספ בחור לע םילבכ ימדומ 1000 כ לש השילג רשפאל לוכי CMTS
30-40 Megabits .ונתוא םיניינעמש םינותנל תאז םגרתנ םאש

תיתשת קפס לכל םאתהב תונתשהל תולוכי היצלודומהו םינותנה בוביר תוטיש
.Downstream ה תמרב םגו Upstream ה תמרב םג

:םדומה לע תצק
;םייסיסבה לע רובענ ,םיביכר רפסמ וכותב ליכמ םדומה
.םירדת קרוס םדומה ותרזעבש TUNER
.CMTS המ עיגמה עדימ םגרתל ידכ DEMODULATOR
.תשרה סיטרכמ חלשנה עדימ םגרתל ידכ MODULATOR
,תשר דויצ אוהש ןוויכמ ,יכרע דח יוהיז םדומל תתל ידכ MAC
תרושקת לוקוטורפ ומכ .םדומב הרמוחל הנכותה ןיב םאתל ידכו
,םדומה תויוליעפה לכ תא םאתל ידכ MICROPROCCESOR
.וירחא םיבשחמ לש בר רפסמ שי םא דחוימב
.ישיא בשחמל םינותנ ריבעהל ידכ NETWORK INTERFACE

SELF TEST רבוע אוה CMTS ה לומ "ןרכנתסהל" ןיינועמ םילבכ םדומשכ
Downstream לבקמו שפחמ אוה החלצהב רבע הזה בלשהש עגרב
,היצלודומה תשענ םהבש םירדתה םורטקפס תא קרוס םדומה HFC ה תשר ןוויכמ
Downstream ה תא לבקיו אצמי אוה ןוכנה רדתל עיגמ אוהש עגרבו
.Upstream ה יבגל היצמרופוניא לבקמ םג אוה ובש
"רבגמ" "תחנמ" תועצמאב תונשל רשפא ןתואש ,תומצועהו
(יונמה תיבב וא) חטשב תומצועה דוע לכ (הנתשמ תחנמ) "רסקלפיד" וא
(המיאתמ המצועב רוזח ץורע) CMTS ב רדגוהש המ תא תומאות
CMTS ה ןוויכל םינותנ תאלעה לש ךילהת עצבי םדומה
תחא השקב םדומל תחא השקב DHCP תרשמ IP תבותכ תשקב םשל
.בשחמה ןיבל םדומה ןיב םינותנה םגרתמכ שמשיש ,תשרה סיטרכ

(DHCP ה תרשב רדגומש המ יפל ןבומכ) בשחמל תרבעומ IP ה תבותכש עגרב
.טנרטניאה תשרב רשקתלו IP ידויצ לש תשרב IP לש המרב "תויחל" םדומה לכוי