הדפס מסמך

תשר סיטרכ תנקתה


:עקר
:םיגוס ינש םנשי ,םאה חולב הבחרה ץירח -SLOT
16bit ב לעופה ןשי הבחרה קיפא -ISA
.םדוקהמ 2 יפ ריהמ 32bit ב לעופה הבחרה קיפא -PCI
.תמדקתמ הרמוח יוהיזל היגולונכט -Plug&Play

:תונכה
ספיליפ גרבמ
10/100 PCI/ISA תשר סיטרכ
RJ45 תשר לבכ
חולב יונפ הבחרה קיפא

:הנקתה
םיפסונה םירישכמה לכ תא םג וקתנ ,בשחמה תאו windows ה תא ובכ
.'וכו תספדמ ,ךסמ :םכלש בשחמל םירבוחמה
.גרבמה תרזעב בשחמה זראמ תא וקרפו בשחמל םירבוחמה םילבכה לכ תא ואיצוה

.יתכתמ קלחב העיגנ י"ע ףוגהמ יטטס למשח קורפל שי בשחמה תחיתפ ינפל :הרעה
.בשחמה יביכרל קזנ םורגל לוכי רבדה ,תאז ושעת אל םא

.גרבמ תרעב ולש יוסיכה תא קרפלו חולב יונפ Slot שפחל שי חותפ בשחמה זראמש ירחא

.רויאב ראותמכ יונפה קיפאל סיטרכה תא סינכהל שי תעכ
.דיתעב ומוקממ ררחתשי אל סיטרכהש ידכ גרובה תא גירבהל שי ןכמ רחאל

.בשחמה תא ליעפהלו םילבכה לכ תא הרזחב רבחל ,זראמה תא רוגסל ןתינ תעכ

השדח הרמוח תוהזל רומא בשחמה קלח רובעי לכה םא ,ינכטה קלחה ןאכ דע
.סיטרכה רובע ןקתה להנמ ןיקתהל ךנוצרב םא ךתוא לואשלו
,סיטרכה תא ההיז אל בשחמהו הדימב
.ץירחה ךותב קזח בשוי סיטרכהש קודבו זראמה תא בוש חתפ


.וישכע ותוא סנכה םירביירד םע טקסיד ךתושרב שי םא
.הלש רגאמהמ םירביירד רתאל הסנת הלעפהה תכרעמ ,ךל ןיאו הדימב
.תודחא תוקד ךשמהל היושע וז הלועפ

.המיענ השילג ,תונולחב תשר סיטרכ תנקתה המיתסה ןאכ