הדפס מסמך

ן'זיווטנ - ינכט עדימ


mail.netvision.net.il
POP3 סנכנ ראוד תרש
mailgw.netvision.net.il
SMTP אצוי ראוד תרש
news.netvision.net.il
ןויד תוצובק תרש
proxy03.netvision.net.il:8080
יסקורפ תרש
194.90.1.5
ישאר DNS
212.143.212.143
ינשמ DNS
04-8560570
הכימתל ןופלט