הדפס מסמך

ימואלניב קזב - ינכט עדימ


mail.bezeqint.net
POP3 סנכנ ראוד תרש
mail.bezeqint.net
SMTP אצוי ראוד תרש
news.bezeqint.net
ןויד תוצובק תרש
proxy.bezeqint.net:8080
יסקורפ תרש
192.115.106.35
ישאר DNS
62.219.186.7
ינשמ DNS
03-9203000
הכימתל ןופלט