הדפס מסמך

012 - ינכט עדימ


pop.012.net.il
POP3 סנכנ ראוד תרש
smtp.012.net.il
SMTP אצוי ראוד תרש
news.012.net.il
ןויד תוצובק תרש
proxy.012.net.il:80
יסקורפ תרש
212.117.129.3
ישאר DNS
212.117.128.6
ינשמ DNS
072-2001212
הכימתל ןופלט