הדפס מסמך

USB תרוצתב םילבכ םדומ תנקתה

12.04.03 ןורחא ןוכדיע

Windows XP
וא םדומה םע ףרוצמה קסידב אוצמל ןתינ םימדומה לש םירביירדה תא :הרעה
.ונלש רתאהמ םתוא דירוהל
 
.בשחמהו םדומה תא ליעפהל ןכמ רחאלו USB- ה לבכ תא רבחל שי
:אבה לע ץחל ,שדח ןקתה ההזמו הלוע הלעפהה תכרעמ
 
,םוקימה תא ןייצנ ןכמ רחאלו תויורשפאה 2 תא ב ןמסנו הנושארה תורשפאב רחבנ
:אבה לע ץחלנו םינוטילקת וא םירוטילקת ןנוכ ללכ ךרדב
 
:םויס לע ץחל ,הנקתהה םויס לע עידומו שדחה ןקתה יוהיז לע העידומ תכרעמה
 
 
 
 
םילבכב טנרטניא רתאל תורומש תויוכזה לכ ©