הדפס מסמך

USB תרוצתב םילבכ םדומ תנקתה

12.04.03 ןורחא ןוכדיע

Windows ME
וא םדומה םע ףרוצמה קסידב אוצמל ןתינ םימדומה לש םירביירדה תא :הרעה
.ונלש רתאהמ םתוא דירוהל
 
.בשחמה תא ליעפהל ןכמ רחאלו USB-ה ןקתה תא רבחל שי
,שדח םילבכ םדומ ןקתה ההזמש הנקתה ףשא הלוע תכרעמה תאלעה םויסב
:אבה לע ץחלו ינדי שופיח לש היינשה תורשפאב רחב
 
,רביירדה םוקימ תאו ינדי שופיח לש הנושארה תורשפאב רחבנ
:אבה לע ץחלנו םינוטילקתה ןנוכב וא םירוטילקתה ןנוכב ללכ ךרדב
 
:אבה לע ץחל ,הנקתהל ןכומש ךכ לעו רביירדה םוקימ לע עידומ הנקתהה ףשא
 
.םויס לע ץחל ,שדחה ןקתהה יוהיז לעו הנקתהה םויס לע עידומ הנקתהה ףשא
 
 
םילבכב טנרטניא רתאל תורומש תויוכזה לכ ©