הדפס מסמך

USB תרוצתב םילבכ םדומ תנקתה

12.04.03 ןורחא ןוכדיע

Windows 98
וא םדומה םע ףרוצמה קסידב אוצמל ןתינ םימדומה לש םירביירדה תא :הרעה
.ונלש רתאהמ םתוא דירוהל
 
.בשחמהו םדומה תא ליעפהל ןכמ רחאלו USB- ה לבכ תא רבחל שי
:אבה לע ץחל ,שדח ןקתה ההזמו הלוע הלעפהה תכרעמ
 
לש המישר גיצהל וא ,ןקתהה לש רביירדה רחא שפחל רשפאמ הנקתהה ףשא
תורשפאב רוחבל שי ,הלעפהה תכרעמ לש תויקיתב םיאצמנה םירביירדה
:אבה לע ץוחללו הנושארה
 
רתאל תנמ לע שופיח ךורענ ןכמ רחאלו "םוקימ ןויצ" לש תורשפאב רחבנ
:אבה לע ץחלנו םינוטילקתה ןנוכ וא םירוטילקתה ןנוכב ללכ ךרדב אצמייש רביירדה תא
 
תורשפא וא ןכדועמה רביירדה תאיצמ לע עידומ ומויסבו שופיח עצבמ ףשאה
:אבה לע ץוחללו הנושארה תורשפאב רוחבל שי ,ףסונ שופיחל
 
:אבה לע ץחל ,הנקתהל ןכומש ךכ לעו רביירדה םוקימ לע עידומ הנקתהה ףשא
 
.םויס לע ץחל .יפוס ןפואב ותוא ההזמו ןקתהה תנקתה םויס לע עידומ הנקתהה ףשא
 
 
םילבכב טנרטניא רתאל תורומש תויוכזה לכ ©