הדפס מסמך

98 תונולחל םילבכ ןגייח תרדגה

08.03.03 ןורחא ןוכדיע

.תשר תימלצל זאו הרקבה חולל םשמ ילש בשחמל סנכהל שי
(Virtual Private Networking) VPN ה ביכר ןקתומש אדוול שי


,תוינכות לש הרסה/הפסוהל םשמ הרקבה חולל רוזחל שי -אלו הדימב
תרושקת תא שפחל זאו windows תנקתה תינושלל רובעל
ליעפהלו םימעפ רשאל ,Virtual Private Networking ה תא ןמסלו
.שדחמ בשחמה תא
תשרל גויח ,ילש בשחמל בוש םיסנכנ ,ןגיחה תא רוציל רשפא תעכ
השדח תורשקתה תריצי לע םיימעפ םיצחול םשו
,םכלש קפסה םש תא םושרל יוצר תורשקתהה םשב
,Microsoft VPN Adapter תא ןבומכ םירחוב הטמל


:קפסה לש VPN ה תרש םש תא םימשור חראמ בשחמ םשבו אבה לע םיצחול
ןאכ ץחל םיתרשה תמישרב היפצל


.םויסו אבה לע םיצחול

,ונרחבש םשב ןגיח ונל רצונ תעכ
.םיניפאמו ינמי קילק וילע םיצחול
םוש ןמוסמ אלש םיאדוומו םיתרש יגוס תינושלל םירבוע
.והזו םירשאמ ,TCP/IP ו הנכות תסיחד רשפאב טעמל

,ןגיחה תריצי תרמגנ ןאכ
ןגיחה לע םיימעפ ץוחלל אוה ראשנש המ לכ תעכ
.רשק רוצ לע ץוחללו אמסיסהו שמתשמ םשה תא םושרל


.המיענ השילג

:תורעה
.98 תונולח לש הנקתהה קסיד תא סינכהל שקבתת הנקתהה ךלהמבש ןכתי
ןכומ ןגייח תדרוהל ץחל
ךלש שמתשמה םש רחאל תדחוימ תמויס ףיסוהל ךרטצתו ןכתי

םישלוגה תובוגת


םילבכב טנרטניא רתאל תורומש תויוכזה לכ ©