הדפס מסמך

2000 תונולחל םילבכ VPN ןגייח תורדגה

08.03.03 ןורחא ןוכדיע  

Network and Dial-up Connection ל םשמ Control Panel ל סנכהל שי
Make new Connection למסה לע הלופכ הציחל ץוחלל זאו


Next רותפכ לע ץוחלל שי ,השדח תורשקתה ףשא ונל חתפי תעכ


תישילשה תורשפאה תא רוחבל שי ינשה ךסמב
Connect to a private network trough the internet
.Next רותפכ לע ץוחללו


הנושארה תורשפאה תא רוחבל שי ישילשה ךסמב
.Next רותפכ לע ץוחללו Do not dial the intial connection


Next רותפכ לע ץוחללו חראמה בשחמה םש תא םושרל שי יעיברה ךסמב
.הנוש תבותכ שי קפס לכלש בל ומיש
ןאכ ץחל םיתרשה תמישרב היפצל


For all users הנושארה תורשפאה תא רוחבל שי ישימחה ךסמב
.Next רותפכ לע ץוחללו ןגייחב שמתשהל ולכוי בשחמב םישמתשמה לכש ידכ


,םכלש תורשקתהה םש תא םושרל שי ישישה ךסמב
Add a shortcut to my desktop
ב ונמסו םכלש קפסה םש תא ומשיר
.Finish רותפכ לע וצחלו


,ןגייחב םינייפאמ רפסמ תונשל שי תעכ
.ונל עיפויש תורבחתהה ךסמב Properties רותפכ לע ץוחלל שי


Security תינושלל רובעל שי
Advenced (custom settings) תורשפאה תא ןמסלו
.Settings רותפכ לע ץוחללו


,Optional encryption ל תונשל שי Data encryption ב
.דבלב SPAP ו PAP ב שומיש רוחבל שי Allow these protocols תורשפאבו
.OK רותפכ לע ץוחללו


Yes רותפכ לע ץוחלל שי ונל חתפיש ןולחב


Networking תינושלל רובעל שי תעכ
הלבטל םאתהב VPN ה גוס תא הנש
Settings רותפכ לע ץוחללוןמוסמ אל ישילשה הש אדוול שי PPP Settings ןולחב
OK בושו OK רותפכ לע ץוחללו,קפסהמ ונלביקש יפכ המסיסהו שמתשמה םש תא םושרל הז ראשנש המ
.Connect רותפכ לע ץוחללו Save Password תורשפאה תא ב ןמסל


המיענ השילג


:תורעה

ןכומ ןגייח תדרוהל ץחל
ךלש שמתשמה םש רחאל תדחוימ תמויס ףיסוהל ךרטצתו ןכתי

םישלוגה תובוגת
םילבכב טנרטניא
רתאל תורומש תויוכזה לכ ©